سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود مجیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران
کتایون حمیدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبائی
انور اعظمی تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

هدف این پژوهش برسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر میزان یادگیر و سواد اطلاعاتی دانش آموزان می باشد. این پژوهش به روش آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی، شهر اراک بود که در سال تحصیلی ۸۹-۹۰ مشغول تحصیل بودند، که از این تعداد ۶۴ نفر به صورت صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پس از اجرای پیش آزمون به طور تصادفی در دو گروه ازمایش و گواه گمارش شدند. ابزار گرد اوری داده ها در این پژوهش، ازمون پیشرفت تحصیلی و پرسش نامه محقق ساخته سواد اطلاعاتی است، داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کووریانس، آزمون t و همچنین آزمون غیر پارامتریک …مان و… یتنی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از تایید فرض کلی پژوهش، یعنی تأثیر معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری دانش آموزان و همچنین وجود تفاوت معنا دار در میزان سواد اطلاعاتی و مولفه های آن بین دو گروه ازمایش و کنترل می باشد. بر مبنای نتایج این پژوهش به مسئولین امر آموزش، توصیه می شود که با بکار بردن فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مراکز آموزشی ضمن بهبود سطح یادگیری دانش آموزان در ارتقای کیفیت آموزشی نیز کوشا باشند.