سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیمه حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدی قاجارسیانلو – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سروش سالک گیلانی – مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور بررسی اثر کاربرد کمپوست زباله شهری بصورت جداگانه و غنی شده با کودهای شیمیایی، بر میزان روی کل و قابل جذب در خاک و فراهمی آن در اندام هوایی و ریشه کاهو Lactuca sativa l.) آزمایشی درسال در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به صورت کرت های یک بار خرد شده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجراء شد. فاکتور اصلی شامل تیمارهای کودی: شاهد، کود شیمیایی،کمپوست زباله شهری ۲۰ و ۴۰ تن در هکتار به صورت جداگانه و یا همراه ۵۰ درصد کود شیمیایی بود و عامل فرعی مصرف یک ساله، دو ساله و سه سال متوالی تیمارهای کودی تعیین گردید. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف کودی بر میزان روی کل و قابل جذب خاک و نیز غلظت روی در ریشه و اندام هوایی کاهو معنی دار بود. نتایج همچنین نشان داد که مقدار روی کل و قابل جذب و نیز غلظت روی ریشه و اندام هوایی کاهو به طور معنی داری تحت تأثیر مدت کاربرد تیمارهای کودی قرار گرفتند. تیمارهای t5t6بالاترین میزان روی کل و قابل جذب خاک و نیز بیشترین میزان برداشت روی را در ریشه و اندام هوایی گیاه به خود اختصاص دادند. اثر متقابل دو عامل تنها برغلظت روی در اندام هوایی کاهو اثر معنی داری بر جا گذاشت. در نهایت با توجه به نتایج حاصله از این آزمایش می توان کاربرد کمپوست زباله شهری را بصورت جداگانه و غنی شده با کودهای شیمیایی برای رفع کمبود روی در خاک پیشنهاد کرد.