سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شکوفه رضائی – بورسیه و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد جعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس،
علی اصغر شهابی – عضو هیأت علمی موسسه خاک وآب اصفهان

چکیده:

گندم (Triticum aestivum L.) یکی از محصولات استراتژیک کشور می باشد زیرا نان یکی از غذاهای مهم مردم بوده و حدود ۷۰ درصد پروتئین و ۴۰ درصد کالری مصرفی از طریق گندم تامین می شود. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و در نتیجه افزایش مصرف گندم در سالهای اخیر، توجه به کیفیت دانه گندم تولید شده از نظر میزان عناصر غذایی معدنی ضرورت می یابد. بدین منظور در طی تحقیقی نقش روی و پتاسیم برغلظت عناصر غذایی دانه گندم در خاکهای آهکی بررسی گردید. به منظور انجام آزمایش از طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل با سه تکرار استفاده گردید. فاکتور اول شامل مصرف سولفات روی در سه سطح ( . و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) و فاکتور دوم شامل مصرف سولفات پتاسیم در سه سطح (۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار) بود. در پایان آزمایش و پس از برداشت، غلظت عناصر غذایی (ازت، فسفر، پتاسیم ، آهن و روی) در دانه گندم تعیین گردید. نتایج آزمایش نشان داد مصرف مقادیر مختلف روی و پتاسیم بر روی غلظت ازت، فسفر، پتاسیم دانه گندم بدون تأثیر بود.مصرف مقادیر روی در سطوح بالا، غلظت روی را در دانه گندم افزایش داد که این افزایش در سطح یک درصد معنی دار بود. تیمارهای مختلف روی و پتاسیم غلظت آهن دانه گندم را افزایش دادند لیکن افزایش معنی داری نبود.