سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سعید عبدی –
علی خورگامی –
محمدحسن کوشکی –

چکیده:

ریز مغذی ها در رشد و توسعه گیاهان زراعی اثرات بالا و معنی داری دارند از اینرو ارزیابی تأثیر ریزمغذی روی (Zn)بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سفید به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت یکسال زراعی ( ۸۸ ۱۳۸۹ ) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد اجر اء گردید . در این تحقیق دو فاکتور (الف) به روش کار برد خاکی روی (Zn) در سه سطح A3=50A2=25A1=0کیلوگرم در هکتار از منبع پودری سولفات روی بعنوان فاکتور اصلی و همچنین (ب) روش محلول پاشی روی(Zn)آنهم در سه سطح با غلظت های B3=3B2=1B1=0در هزار از منبع کلات روی در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفت . در طو ل دوره رشد، وضعیت بوته ها از نظر ارتفاع ، زمان گلدهی، زمان تشکیل غلاف، شاخص سطح برگ و سایر خصوصیات زراعی تعیین و پس از برداشت عملکرد بیولوژیکی، طول غلاف، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، طول دانه،عملکرد دانه، وزن صد دانه، و عملکرد اقتصادی اندازه گیری گردید . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بیشترین عملکرد اقتصادی به روش کاربرد خاکی با مصرف ۵۰ کیلوگرم روی (Zn) در هکتار و محلول پاشی با غلظت سه در هزار، به میزان ۶۸۶۶/۷ کیلوگرم محصول در هکتار بوده است.