سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد شهرکی – استادیار گروه علوم اقتصادی
مهدی اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

برنج یکی از محصولات مهم زراعی شهرستان مرودشت استان فارس به شمار می آید. سهم این شهرستان از کل تولید برنج استان، حدود ۶۰ درصد است. از آنجا که افزایش بازده عوامل تولید از طریق بهبود کارایی، یکی از مهمترین مباحث مطرح در اقتصاد کشاورزی هر کشور می باشد، هدف از انجام این پژوهش مقایسه کارایی فنی کشاورزان برنجکار و تعیین عوامل تأثیرگذار بر عدم کارایی آنان می باشد. برای این منظور، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای،‌ از میان روستاهای برنجکار بخش کامفیروز شهرستان مرودشت، ۲۳ روستا انتخاب و از طریق پرسشنامه، داده های مورد نیاز از ۱۵۴ بهرهبردار در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ جمع آوری شده است. برای رسیدن به اهداف طرح با استفاده از تا‏بع متعالی لگاریتمی (ترانسلوگ)، به برآورد همزمان تابع تولید مرزی تصادفی و عدم کارایی فنی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متوسط کارایی فنی بهره برداران این محصول ۸۳ درصد می باشد. اختلاف کارایی فنی بهترین زارع و سایر کشاورزان نشان می‌دهد که پتانسیل افزایش تولید در حدود ۱۶ درصد، امکان پذیر می باشد. از عوامل تأثیرگذار بر عدم کارایی سن، سطح تحصیلات، تجربه‌ی کشاورز، تعداد قطعات، مالکیت زمین و عضویت در تعاونی تولید می‌باشد.