سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیما اخلاصی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
علی قاسمی – استادیار، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، واحد شاهین ش
علیرضا نصراصفهانی – عضو هیئت علمی، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، واحد شا

چکیده:

نانوذرات فریت نیکل-روی آلاییده شده با کاتیونهای کروم و آلومینیوم با فرمولNi0.6Zn0.4Fe2-xCrx/2Alx/2O4بهازایxهای ۰و۰/۱و۰/۲و۰/۳و۰/۴و۰/۵ به روش سل- ژل احتراقی و با نسبت اسید سیتریک به یون فلزی ۱:۱ سنتز شدند. نتایج طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریهFTIR)شکلگیری فاز اسپینلی بدون حضور فاز خارجی را نشان داد. ساختارو نوع فازهای موجود به کمک پراش پرتو ایکسXRD)آنالیز شد. به کمک میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM)مورفولوژی و اندازه ذرات مشخص شد و از تفرق اشعه الکترونیEDP)جهت تعیین فازهای موجود در نانوذرات استفاده شد. دادهها نشان دهنده شکلگیری شبکه اسپینل در فریت نیکل-روی در همه نمونهها در محدوده نانومتر بدون حضور فاز ثانویه است. مشخصات مغناطیسی فریتها توسط مغناطومتر ارتعاشیVSM)و پذیرفتاری مغناطیسی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مغناطومتر ارتعاشی نشان داد که با افزایش میزان کاتیونها در فریت نیکل-روی، مغناطش اشباع کاهش یافته است و ذرات رفتار سوپرپارامغناطیس دارند. با استفاده از نتایج آزمون پذیرفتاری مغناطیسی، دمای بلوکه شدن در فرکانسهای مختلف بدست آمد