سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی فیضمندیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از موادف دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی اثر چگالی جریان پوشش دهی بر رفتار سایشی نانو کریستال نیکل، حمام سولفامات نیکل همراه با افزودنی ساخارین مورد استفاده قرار رگفت. پوشش دهی روی زیر لایه فولاد زنگ نزن و در سه چگالی چریان ۱، ۳ و( ۵A/dm(2 انجام شد. پس از انجام پوشش دهی اندازه دانه رسوب های نیکل با استفاده از الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) و از طریق رابه شرر مورد محاسبه قرار گرفت. آزمون سایش به روش پین روی دیسک در بار و سرعت لغزش ثابت روی نمونه ها انجام شد. در حین آزمون میزان کاهش وزن نمونه ها به منظور تعیین نرخ سایش اندازه گیری شد. پس از آزمون سایش سطح نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که مکانیزم غالب بر سایش نمونه های نانوکریستالی پوشش داده شده از نوع سایش خراشان است که با افزایش چگالی جریان از حالت خیش ریز به پرش ریز تغییر می نماید. همچنین نتایج آزمون کاهش وزن بهبود مقاومت سایشی نمونه های پوشش داده شده را با افزایش چگالی جریان پوشش دهی نشان داد که این امر به تغییرات بوجود آمده در ساختار رسوب نیکل در اثر افزایش چگالی جریان پوشش دهی نسبت داده شد.