سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه بخارائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم وصنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی،
اورنگ عیوض زاده – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پی
کاوه زرگری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

ارزش تغذیه ای بالایی داشته و از اینرو کاربردهای زیادی در صنایع غذایی، دارویی وRosa canina L روغن دانه نسترن وحشی آرایشی دارد. با توجه به پراکنش زیاد این گیاه در کشور و وجود ترکیبات تغذیه ای و دارویی مفید در آنهابه کارگیری روشی برای استخراج بهینه روغن دانه آن و بررسی کمی و کیفی ترکیبات غیر صابونی شونده روغن این گیاه می تواند در صنایع غذایی و دارویی سودمند باشد. در این تحقیق نمونه های دانه نسترن وحشی در سه تکرار با استفاده از تیمار مایکروویو )در دو زمان ۲ و ۴ دقیقه ( پیش فرآوری و سپس استحصال روغن به روش استخراج با حلال انجام شد و با روش معمول پیش فرآوری مقایسه گردیدند، نمونه های روغن تهیه شده از نظر راندمان استخراج و تأثیر پیش فرآوری مایکروویو بر میزان و ترکیب توکوفرول ها، استرول ها و کاروتنوئید کل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد پیش فرآوری دانه نسترن وحشی با مایکروویو می تواند راندمان استخراج روغن دهد و افزایش زمان پیش فرآوری نیز اثر مثبتی روی راندمان استخراج روغن دارد