سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه بخارائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم وصنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی،
اورنگ عیوض زاده – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پی
کاوه زرگری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

نسترن وحشی ) Rosa canina L. ( یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که روغن آن ارزش تغذیه ای بالایی داشته وکاربردهای زیادی در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی دارد. هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی اثر تیمار اولتراسونیک بر راندمان و کیفیت روغن استخراجی می باشد. نمونه های دانه نسترن وحشی در سه تکرار در سه زمان مختلف ۲/۵و۱۰و۱۵ دقیقه با اولتراسونیک تیمار شدند. سپس استحصال روغن به روش استخراج با حلال انجام شد و با روش معمول پیش فرآوری مقایسه گردیدند. نمونه های روغن تهیه شده از نظر راندمان استخراج و تأثیر پیش فرآوری اولتراسونیک بر میزان توکوفرول ها، استرول ها و کاروتنوئید کل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد پیش فرآوری اولتراسونیک می تواند راندمان استخراج روغن را افزایش دهد و افزایش زمان نیز اثر مثبتی روی راندمان استخراج روغن دارد اما بعد از مدت زمان مشخصی راندمان استخراج ثابت شد. پیش فرآوری اولتراسونیک میزان توکوفرول ها و کاروتنوئید را به طور چشمگیری افزایش داد اما تدریجاً با طولانی شدن زمان پیش فرآوری درصد افت توکوفرول ها و کاروتنوئید افزایش یافت. همچنین پیش فرآوری اولتراسونیک باعث افزایش راندمان استخراج استرول ها گردید و با افزایش زمان راندمان استخراج استرول ها نیز افزایش یافت. در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که استفاده از اولتراسونیک به منظور تیماردهی دانه نسترن وحشی قبل از استخراج روغن با حلال کیفیت و راندمان پروسه استخراج را بهبود می بخشد و منجر به افزایش ترکیبات جزئی می گردد.