سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کرامه احمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند،
معصومه شفیع زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند،
علی گزانچیان – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی خراسان رضوی
فاطمه دهنویی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند،

چکیده:

در بین روشهای مقابله با شوری، پرایمینگ بذر یک روش ساده و کم هزینه می باشد که اخیرا در برخی کشورها استفاده میشود. دراین مطالعه به بررسی اثر پرایمینگ بذر روی جوانهزنی بذور گلرنگ رقم گلدشت اصفهان تحت تنش شوری پرداخته شد. بدین منظور از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار استفاده شد. آزمایش شامل پرایمینگ بذر در غلظتهای مختلف سالسیلیک اسید ( ۰، ۵/۰ ، ۱ و ۱/ ۵ میلی مولار ) به مدت ۶ ساعت و پنج سطح شوری ( ۰، ۰/ ۴، ۰/ ۸، ۱/ ۲ و ۱/ ۶ مگاپاسکال) بود. در این آزمایش صفاتی از قبیل در صد جوانه زنی ، بنیه بذر، سرعت جوانهزنی، وزن خشک ریشهچه و ساقهچه، طول ساقهچه، طول ریشهچه و نسبت ریشهچه به ساقهچه مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که تیمار بذر با سالسیلیک اسید بطور معنی داری باعث بهبود پارامترهای اندازه گیری شده گردید. سالسیلیک اسید بخصوص در غلظت ۱/ ۵ میلی مولار اثرات سوء ناشی از شوری را بر پارامترهای اندازه گیری شده بطور محسوس کاهش داد. بنظر می رسد که سالسیلیک اسید می تواند با افزایش رشد اولیه گیاه مقاومت آن را در برابر تنش شوری افزایش دهد.