سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسینعلی فلاحی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس
عثمان محمدیاروف – گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی گ
حسین صبوری – گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی گ
مسعود عزت احمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه تناوب های زراعی مبتنی بر گندم از نظر تولید کمی و کیفی این آزمایش از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ درایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا ‌شد. شش نوع پیش کشت های زراعی؛ گندم، کلزا، نخود، پنبه، هندوانه و آفتابگردان با گندم با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و ابعاد هر قطعه تناوب ۲۰×۹ متر(۱۸۰ متر مربع) با فاصله ۲ متر بین قطعات و ۶ متر بین تکرارها مورد بررسی قرار ‌گرفتند. نظام های تناوبی مورد نظر بر اساس زراعت غالب منطقه یعنی گندم می باشد. تمام تیمارها در زمینی که سال قبل به صورت یکنواخت زیر کشت گندم بوده، شروع و در پایان اجرای پروژه نیز به کشت گندم خاتمه ‌یافت. نتایج عملکرد دانه و اجزای عملکرد گندم بر اساس موازین آماری مورد تجزیه آماری قرار گرفته و مقایسه میانگین ها به روش آزمون چند دامنه دانکن انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای تناوبی اختلاف بسیار معنی داری با یکدیگر داشته‌اند و میانگین مربعات برای متغیرهای عملکرد دانه، تعداد دانه در متر مربع، وزن هزار دانه، تعداد سنبلچه بارور در سنبله بسیار معنی دار و برای تعداد سنبله بارور در متر مربع و تعداد دانه در سنبلچه بارور معنی دار و برای طول سنبله غیر معنی دار بود. عملکرد دانه گندم در تیمار تناوبی نخود- گندم دارای بیشترین عملکرد بود و عملکرد دانه گندم در تیمار کشت پی در پی گندم کمترین عملکرد را در میان نظام های تناوبی داشته است.