سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی تاج آبادی پور – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور
عبداله عاطفی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر
رضا زاده پاریزی – کارشناس بخش تحقیقات بهنژادی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

آفلاتوکسین یکی از مهم ترین دغدغه ها و چالش های پسته می باشد و آلودگی به این سم از عوامل بازدارنده تجارت پسته در جهان است. در این تحقیق تأثیردو نوع پلیمر پوششی P139 و MF بر روی شکاف خوردگی پوست روئی پسته در مرحله داشت حدود یک ماه قبل از برداشت محصول در باغ روی رقم پسته کله قوچی بررسی شد. صفات مورد اندازه گیری شامل: میزان زودخندانی ، شکاف خوردگی نامنظم پوست رویی بود. نتایج نشان داد که محلول پاشی پوشش های پلی مری MF و P139 بطور معنی داری میزان شکاف خوردگی نامنظم پوست نرم روئی پسته را در رقم کله قوچی نسبت به محلول پاشی آب کاهش می دهد . محلول پاشی پوشش های پلی مری MF و P139 اثرمعنی داری برمیزان زودخندانی نرم و خشک پسته در رقم کله قوچی نداشت. پوشش های پلی مری MF و P139 بطور معنی داری میزان پسته های سالم و رسیده را در رقم کله قوچی نسبت به محلول پاشی با آب افزایش داد.