سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
جواد نصر – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
جعفر یدی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
عنایت رحمت نژاد – دانشجوی دکتری تغذیه طیور

چکیده:

میوه درخت کهور یکی از فراوانترین منابع تغذیه ای بالقوه در مناطق جنوبی ایران می باشد که کمتر به بحث تغذیه ای آن در علوم دامی بویژه طیورتوجه شده است، لذا آزمایشی به منظور بررسی تأثیر این میوه بر پارامترهای خونی جوجه های گوشتی در قالب طرح کاملا تصادفی شامل ۴ تیمار،۴ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح ( ۰، ۲، ۴ و ۶ درصد) پودر میوه کهور بود. بر اساس نتایج این آزمایش، در دوره رشد (سن۴۲ روزگی)، در جنس ماده، تیمارهای حاوی پودر میوه کهور نسبت به شاهد گلوکز، کلسترول و LDL١ کمتر اما پروتئین، گلوبولین و HDL٢بیشتری داشتند( ۰۵ / P<0 ). اما تیمارهای آزمایشی بر میزان تری گلیسرید، VLDL٣و آلبومین خون جوجه های ماده تأثیر معنی داری نداشت P>0/05 . در سن ۴۲ روزگی میزان تری گلیسرید و VLDL در خون جوجه های نر تغذیه شده با جیره حاوی پودر میوه کهور نسبت به شاهدکاهش معن یداری داشت ( ۰۵ / P<0 ). همچنین میزان HDL تیمار حاوی ۶ درصد پودر میوه کهور افزایش معنی داری نسبت به بقیه داشتP<0/05 . اما راجع به بقیه پارامترها در سن ۴۲ روزگی در جنس نر تفاوت معنی داری بین تیمارها وجود نداشت ( ۰۵ / P>0 ).در نهایت، بر اساس نتیجه این آزمایش و با در نظر گرفتن آزمایشات عملکرد، م یتوان گفت که پودر میوه کهور را می توان در جیره جوج ههای گوشتی استفاده نمود