سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین رجبی متین – دانشجوی کارشناسی ارشد ریخته گری، دانشگاه صنایع و معادن ایران
سیدمحمدعلی بوترابی – استاد، ریاست دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت تهران
فرزاد شهری – استادیار، دانشکده مهندسی و فناوری های نوین، دانشگاه صنایع و معادن ای
فریبا فیروزی – کارشناس ارشد شناسایی و انتخاب مواد، صنایع ریخته گری پرلیت آسیا

چکیده:

در تحقیق حاضر پودر زغال چوب به عنوان جوانهزای قطعات چدننشکن با مدول کم، مورد استفاده قرار گرفته و تأثیر آن بر روی سیالیت، ساختار زمینه و سختی بررسی شده است. آلیاژ مذاب با کربن معادل ۴/۵درصد وزنی، در دمای ۱۴۰۰درون قالبهای افقی تسمهای شکل با ضخامتهای ۰/۳تا ۴ میلیمتر ریخته شد. نتایج نشان میدهند در نمونه پوشش داده شده با اسپری زغال چوب نه تنها بیشترین سیالیت مشاهده میشود، بلکهN.Cبه مقدار۱۰۰N/mm2درصد گرافیت زمینه حدوداً ۱% حجمی و درصد کرویت تا ۹۰ % افزایش و سختی از ۲۶۰ تا ۲۴۲ برینل کاهش مییابد