سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا بیگم مرادی شکوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
منصور غلامی – دانشیاران گروه باغبانی دانشگاه بوعلی سینا
محمود اثنی عشری – دانشیاران گروه باغبانی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این مطالعه غلظت های ۰ و ۰/۵ و ۱ و ۲ میلی مولار پوترسین برون زاد بر تغییرات فیزیکوشیمیایی ترکیبات میوه توت فرنگی رقم گاویتا در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. محلول پاشی روی میوه ها در سه مرحله تغییر رنگ (سفید، صورتی و ۳/۴ رنگ گیری) انجام شد و سپس در مرحله بلوغ تجاری برداشت شدند و به انبار با دمای ۱۹ درجه سانتی گراد، بدون کنترل رطوبت منتقل گردیدند. میزان فنول کل در سطوح پوترسین به میزان ۴۸/۲۶ درصد نسبت به شاهد افزایش داشت و بیشترین میزان آنتوسیانین در تیمار شاهد بود که به لحاظ آماری با غلظت های مختلف پوترسین تفاوت معنی داری نشان داد. روند تغییرات آنتوسیانین و فنول کل در طی دوره ثابت نبود. استفاده از پوترسین با توجه به دارا بودن تأثیر افزایشی در میزان ترکیبات فنولی باعث افزایش فعالیت آنتی اکسیدانتی گردید.