سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حدیث حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر رفسنجان
حسین شیرانی – اعضاء هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محسن حمیدپور – اعضاء هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

چون که انتقال عناصرسنگین از خاک به گیاه یکی از مهم تر ین مس یرهای ورود آن ها به چرخه ی غذایی است، طی آزمایش گلخانه ای اثر پلی اکریل آمید اصلاح شده بر انتقال سرب و کادمیم از خاک به ریشه و اندام هوایی ذرت مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی و با ۴ تکرار انجام گردید تیمارها شامل پلیاکریلآمید اصلاح شده در چهار سطح صفر، ۱ ،۲ و ۳ گرم بر کیلوگرم خاک و دو نوع بافت خاک بودند. همه ی گلدان ها با نیترات کادمیم ۲/۵ میلی گرم کادمیم در کیلوگرم خاک و نیترات سرب ( ۱۵۰ میلی گرم سرب در کیلوگرم خاک) آلوده شدند.گیاهان پس از ۴۵ روز برداشت شدند. فاکتورهای انتقال سرب و کادمیم محاسبه شد. نتایج نشان داد، کاربرد پلی اکریل آمید اصلاح ، باعث کاهش انتقال سرب از خاک به ریشه و اندام هوایی و کادمیم از خاک به ریشه شد ولی روند خاصی در انتقال کادمیم از خاک به اند ام هوایی مشاهده نشد.