سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رضایی سوخت آبندانی – دانش آموخته کارشناس ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگر
مهدی رمضانی – دانش آموخته کارشناس ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگر

چکیده:

به منظور بررسی اثرات پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه های سه لاین مختلف گندم، آزمایشی در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر در سال ۱۳۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار اجرا شد. تیمارها شامل بذرهای سه لاین گندم دریا ، N81-18 و نای ۶۰ و هفت محلول پرایمینگ نیترات پتاسیم ۱ و ۲ درصد، پلی اتیلن گلیکول ۵ و ۱۰ درصد، کلرید پتاسیم ۲ و ۴ درصد؛ آب و شاهد ( بدون پرایمینگ) بودند. هر چند هیچکدام از صفات از نظر آماری تحت تاثیر رقم ها تفاوت معنی داری را نشان ندادند، اما حداکثر سرعت جوانه زنی برای لاین نای – ۶۰ و بیشترین طول ریشه چه و ساقه چه برای رقم دریا حاصل شد. حداکثر سرعت جوانه زنی برای محلول به ترتیب تحت تاثیر پیش تیمار نیترات پتاسیم یک درصد، هیدرو پرایمینگ و شاهد ثبت شد و بیشترین طول ریشه چه و میانگین جوانه زنی برای نیترات پتاسیم دو درصد، آب و شاهد حاصل شد. حداکثر طول ساقه چه با پیش تیمار آبی با نیترات پتاسیم دو درصد و کمترین طول ریشه چه و ساقه برای پیش تیمار نیترات پتاسیم با غلظت یک درصد نتیجه شد. حداکثر سرعت جوانه زنی و میانگین جوانه زنی روزانه تحت اثر متقابل دو عامل برای لاین N81-18 با پیش تیمار توسط آب به دست آمد و بیشترین نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه و کمترین طول ریشه چه برای رقم دریا با پیش تیمار نیترات پتاسیم دو درصد حاصل شد. حداکثر متوسط زمان جوانه زنی برای رقم دریا با پیش تیمار نیترات پتاسیم دو درصد حاصل شد. حداکثر متوسط زمان جوانه زنی برای رقم دریا با محلول پیش تیمار شده توسط نیترات پتاسیم دو درصد و کلرید پتاسیم دو درصد بدست آمد.