سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید رمضانی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه
نجمه یزدان پناه – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی و
علی نشاط – استادیار گروه مهندسی خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر
مجید محمود آبادی – استادیار گروه مهندسی خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

با توجه به چالش جدی در خصوص کمبود آب به ویژه د رمناطق خشک و نیمه خشک ، یکی از راه های پیش رو استفاده از مواد سوپر جاذب می باشد . تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر سوپر جاذب بر بهبود خواص رطوبتی دو خاک مختلف انحام شده است . ازمایش ها بصورت فاکتوریل د رقالب طرح کامل تصادفی با استفاده از سوپر جاذب تراوات در پنج سطح (صفر و ۲ و ۴ و ۶ و ۸ گرم درکیلوگرم خاک) در دو خاک با بافت مختلف ( شنی و متوسط ) و در سه تکرار انجام پذیرفت . نتایج حاصل از منحنی مشخصه رطوبتی خاک نشان داد که استفاده از سوپر جاذب تراوات تاثیر مطلوبی بر افزایش میزان رطوبت خاک داشته است. در هر دو بافت خاک با افزایش خاک سطح پلیمر ، میزان حجمی خاک نسبت به شاهد افزایش نشان داد بطوری که بیشترین تاثیر در سطح ۸ گرم د رکیلوگرم خاک و در بافت شنی مشاهده گردید.