سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رقیه حبیب اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات – دانشکده شیلات – دانشگاه علوم کشاورزی
محمد سوداگر – عضو هیأت علمی – دانشکده شیلات – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سیدعباس حسینی – عضو هیأت علمی – دانشکده شیلات – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
صادق کریم زاده – عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن

چکیده:

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که برای بهبود سلامتی حیوان میزبان به مکمل های غذایی اضافه می شوند. وضعیت سلامت خوب ماهیان پیش شرط لازم برای پرورش موفق ماهیان است. به منظور بررسی تأثیر پروبیوتیک تجاری پریمالاک (lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei, Enterococcus faecium, Bifidobacterium thermophium) بر برخی از فراسنجه های خونی آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss WALBAUM)، آزمایشی به مدت ۱۰ هفته در مرکز تحقیقات آبزی پروری دانشکده شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. بدین منظور پروبیوتیک پریمالاک به جیره غذایی بچه ماهیان قزل آلا در سه سطح ۰٫۴، ۰٫۹ و ۱٫۴ گرم بر کیلوگرم جیره و گروه شاهد بدون پروبیوتیک اضافه گردید. آزمایش درون تانک های فایبر گلاس ۵۰۰ لیتری که با ۳۰۰ لیتر آب پر شده بود در ۳ تکرار انجام گرفت. تعداد ۷۰ قطعه بچه ماهی قزل آلا (متوسط وزن ۰٫۰۴g ±۶٫۶۵) به طور تصادفی درون تانک ها ذخیره سازی و روزانه در ۴ نوبت و به میزان ۴ درصد وزن بدن تغذیه شدند. در پایان آزمایش برای تعیین پارامترهای خونینمونه های خون از باله دمی ۱۵ ماهی که به طور تصادفی از هر تانک انتخاب شده بود گرفته شد. در پایان دوره آزمایش فراسنجه های خونی: میزان گلوکز، کلسترول، پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، هموگلوبین (MCV,MCH,MCHC)، هماتوکریت، سدیم، کلسیم، پتاسیم، تعداد گلبول قرمز، تعداد گلبول سفید، کورتیزول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان گلوکز، کلسیم تعداد گلبول قرمز MCV و MCH گروه شاهد با سایر تیمارها دارای اختلاف معنی دار (p<0.05) می باشد و در سایر فراسنجه ها اختلافی یافت نشد. به عنوان یک نتیجه، این مشاهدات تأیید بر این پیشنهاد که ماهیان تغذیه شده با پروبیوتیک سلامت تر از گروه شاهد می باشندرا نشان می دهد.