سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طیبه قربانی –
زین العابدین نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
سراله گالشی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

جوانه زنی یکی از مهم‌ترین مراحل رشد است که نیاز اولیه برای داشتن تراکم مناسب گیاه در مزرعه محسوب می‌شود. با توجه به افزایش آلودگی‌های زیست محیطی در اثر کاربرد مواد شیمیایی استفاده از میکروارگانیسم ها جهت تیمار بذور بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد. هدف از این تحقیق ارزیابی واکنش بذر نخود رقم هاشم به پرایمینگ بذر توسط متابولیت های خارج سلولی دو گونه قارچ T.atrivide و Trichoderma harzianum می‌باشد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳تکراردر شرایط آزمایشگاه انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پرایمینگ بذر با متابولیت‌های خارج سلولی دو گونه قارچ تریکودرما در دو غلظت و بذور شاهد بدون پرایمینگ بود. نتایج نشان داد که T.harzianum در غلظت کم، بیشترین تأثیردر افزایش درصد و سرعت جوانه زنی را دارد. گونه T.atrivideعلی رقم افزایش سرعت جوانه زنی، باعث کاهش درصد جوانه زنی شد.