سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی شافع – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی دانشگاه بیرجند

چکیده:

پرایمینگ یکی از روش های افزایش کارایی بذر است که می تواند سبب افزایش جوانه زنی و سبز شدن گیاهچه تحت شرایط تنش هایی از قبیل شوری، دما و خشکی شود. به منظور بررسی اثر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گل گندم تحت تنش شوری، آزمایشی به صورا فاکتوریل در غالب طرح پایه کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل ۴ سطح شوری (صفر و ۳- و ۶- و ۹- بار) و ۵ سطح پرایمینگ ( نیترات پتاسیم ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی مولار، فسفات دی هیدروژن پتاسیم ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی مولار و شاهد) بودند و نتایج نشان داد که شوری تاثیر معنی داری بر همه شاخص های مورد مطالعه داشت. اثر متقابل پرایمینگ در شوری فقط بر وزن تر و خشک گیاهچه در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید. بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی و وزن تر گیاهچه در تیمارهای نیترات پتاسیم و فسفات دی هیدروژن پتاسیم ۱۵۰ میلی مولار مشاهده گردید.