سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگ
سهیل پارسا – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مجید جامی الاحمدی – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
سهراب محمودی – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

بررسی نشان داده است که سالیسیلیک اسید باعث مقاومت گیاه نسبت به تنشهای محیطی (گرما، سرما، شوری وخشکی) می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات کاربرد پرایمینگ بذر بر برخی از خصوصیات فیزیولوزیک در شرایط تنش خشکی بود. این آزمایش در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش تنش خشکی در سه سطح شامل تنش در مرحله رویشی ( ۸ تا ۱۰ برگی)، تنش در مرحله زایشی (گرده افشانی) به همراه تیمار شاهد(بدون تنش) در کرتهای اصلی و تیمار پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک در سه سطح ۰ ، ۵۰ و ۱۰۰ پی پی ام، پلی اتیلن گلیکول درسهسطح ۰٫۴- ، ۰٫۸-، و ۱٫۲- و پرایمینگ همراه محلول پاشی با اسید سالیسیلیک در دو سطح ۵۰ و ۱۰۰ پی پی ام ویک کرت محلول پاشی آب مقطر و یک کرت شاهد در کرتهای فرعی قرار داشتند