سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه شفیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند
سهیل پارسا – استادیار گروه زراعت دانشگاه بیرجند
بابک بحرینی نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مجید جامی الاحمدی – استادیار گروه زراعت دانشگاه بیرجند

چکیده:

پرایمینگ تکنیکی است که میتواند سبب افزایش سرعت جوانهزنی و یکنواختی سبز شدن گیاه شود. در این مطالعه به بررسی اثر دو نوع پرایمینگ بر روی خصوصیات جوانهزنی بذور گیاه دارویی مریم گلی یکساله پرداخته شد. آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی با ۹ تیمار در ۴ تکرار انجام شد. تیمارها شامل هیدروپرایمینگ در دو زمان ۶ و ۱۲ ساعت، پرایمینگ با محلول اسید سالسیلیک در غلظتهای ۰/۳ و ۰/۶ و ۰/۹ میلی مولار در دو زمان ۶ و ۱۲ ساعت و همچنین تیمار شاهد (بدون پرایم) انجام گرفت. اندازه گیریها شامل درصد جوانه زنی، بنیه بذر، سرعت جوانهزنی، طول ساقهچه، طول ریشهچه و ضریب آلومتری طول بود. نتایج نشان داد که پرایمینگ بذر برروی تمامی صفات مورد بررسی بجز درصد جوانهزنی اثر معنیداری داشته است. در اکثر صفات مورد مطالعه پرایمینگ با آب مقطر به مدت ۶ ساعت به عنوان بهترین تیمار شناخته شد.