سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایرج علیقلی کهیش – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سیروس جعفری – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- ملاثانی
عطاء الله سیادت – استاد گروه زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- ملاثانی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کود پتاسیم بر تعدادی از شاخص های عمل کرد نیشکر تحت تیمارهای مختلف کم آبیاری، مبادرت به انجام آزمایشی در اراضی شرکت کشت و صنعت کارون در خلال سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ شد. این آزمایش به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام گردید. تیمارهای کم آبیاری بعنوان فاکتور اصلی در ۴ سطح عبارت بودند ا ز: I0: تعیین فواصل آبیاری بر مبنای ضریب ۱/۲، I₁: ضریب ۱، I₂: ضریب ۰/۸ و I₃: ضریب ۰/۶ میزان تبخیر از تشتک تبخیر و تیمارهای کود پتاسه بعنوان فاکتور فرعی در ۳ سطح عبارت بودند از: K₀: بدون اعمال کود پتاسه K₁: اضافه کردن ۱۵۰ و K₂: اضافه کردن ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار پتاس خالص به خا ک. در این مطالعه فاکتورهای ارتفاع ساقه، طول میان گره درجه خلوص شربت، قند استحصالی و عملکرد نیشکر مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده از این بررسی اثر تیمارهای آبیاری بر فاکتورارتفاع در سطح ۱% و بر فاکتورهای درجه خلوص شربت، قند استحصالی، عملکرد ساقه وطول میان گره در سطح ۵% معنی دار گشتند، منتهی اثر تیمارهای پتاسیم فقط در مورد فاکتورهای درجه خلوص شربت و قند استحصالی آن هم در سطح ۱% معنی دار شد. از طرفی اثر متقابل تیمارهای مورد بحث بر روی فاکتور عملکرد در سطح ۱% و برای فاکتور درجه خلوص شربت در سطح ۵% معنی دار گشته اند.