سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نسرین بیرانوند – کارشناس ارشد باغبانی
مصطفی مصطفوی – استاد پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
احمد ارشادی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی همدان

چکیده:

در این تحقیق خصوصیات کمی و کیفی ارقام رد دلیشز و گلدن دلیشز روی پایه های MM106 و بذری مطالعه شد . این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار و هر تکرار شامل ۳ درخت و جمعا ۶۰ درخت در روستای کاکارضا در شهرستان الشتر اجرا گردید. شروع گلدهی، تعداد گل، ریزش، عملکرد، طول میوه، قطر میوه، وزن میوه، اسید کل، ویتامین C، مواد جامد محلول (TSS) و درصد وزن خشک به عنوان متغییر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که رقم گلدن دلیشز بر روی پایه MM106 بیشترین درصد گلدهی را داشت. ریزش خرداد ماه در رقم گلدن دلیشز بیشتر از رقم رد دلیشز بود اما ریزش قبل از برداشت در رقم رد دلیشز بالاتر از رقم گلدن دلیشز بود . نتایج حاکی از افزایش معنی دار ریزش در پایه بذری نسبت به پایه MM106 بود. اندازه میوه در رقم رد دلیشز بزرگتر از رقم گلدن دلیشز بود. پایه MM106 موجب افزایش معنی داری بر میزان محصول نسبت به پایه بذری گردید. میزان اسید کل میوه در پایه بذری بیشتر از پایه MM106 بود اما میزان TSS، ویتامین C و درصد وزن خشک در پایه MM106 بیشتر از پایه بذری بود.