سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مائده محضرنیا – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عبدالرضا شیخ الاسلامی –

چکیده:

کاربرد بیرویه تولیدات پراکنده در سالهای اخیر، سبب ایجاد مشکلاتی شده است.این موضوع منجر به پیدایش ریزشبکه ها شدهاست،که بهعنوان واحدی قابل کنترل در موازات شبکه اصلی بهکار میروند. در ریزشبکه ها فواصلالکتریکی میان منابع توان راکتیو و بارهایی که نیاز به جبرانسازی راکتیو دارند، خیلی زیاد نیست. بنابراین باید نوعی جبرانسازی هماهنگ میان منابع راکتیو صورت گیرد تا از افت ولتاژ سریع جلوگیری شود. ازاینرو،ارائه نوعی پایدارساز ولتاژ ریزشبکهMGVS)برای بهبود پروفیل ولتاژ دینامیکی ریزشبکه مطلوب میباشد. ورودی این نوع پایدارساز، مقدار کل کسری ولتاژ سیستم در حالت دینامیکی میباشد و خروجی آن نیز میانDGها تقسیم میشود. در این مقاله، پایدارسازمذکور، برای ریزشبکهای با منابع تولید پراکندهPVکه دارای خروجیDCمتغیر میباشند، طراحی شدهاست