سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی یوسفی سمنگانی – کارشناس ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
جعفر بلوری بزاز – دانشیار، دانشکده مهندسی، گروه عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین طالب پور – دانشجوی دکترا سازه، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شاهرود۳
حسن جامی – استاد، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است که دو موضوع علمی روز یعنی پایداری شیروانی و شبکه عصبی بحث شود و ضریب پای داری شیروانی سد خاکی با شبکه عصبی تعیین و با خروج یهای نرم افزار المان محدودPlaxis مقایسه م یشود. برای آموزش شبکه عصبی از اطلاعات ب هدست آمده از ۱۵۰ مدل سد خاکی در نرم افزار المان محدود Plaxis استفاده شده اس ت. در تحلی ل پایداری شیروان یها، محاسبه ضریب اطمینان برای سطح لغزش معین، سابق های بیش از ۷۰ سال دارد. در این تحقی ق نشان داده شده که چه الگوی آموزشی در شبکه عصبی با چه تعداد لایه و چه تعداد سلول و چه نوع تابع تح ری ک بهت رین ی ادگیری را داراست و همچنین سعی شده است تأثیر پارامت رها موثر بر روی ضریب پایداری شیروانی سد خاکی تعیین شود. ۶ پارامتر مهم تأثی رگذار در پایداری سد خاکی در نظرگرفته شده است که این پارامترها عبارتند از ارتفاع سدH عرض تاج سد B شیب دامنه سدӨ) ضریب اصطکاک داخلی φ) وزن مخصوص خاک γ) و ضریب چسبندگی خاک C) هستند.