سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیه مهرنهاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
علی ارومیه ای – دکترای زمین شناسی ژئوتکنیک از دانشگاه درهام انگلیس ، عضو هیئت علمی دا
علی قنبری – دکترای مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان مختاری – کارشناس ارشد زمین شناسی موسسه مهندسین مشاور ساحل قرب نوح

چکیده:

با حفر تونلها و فضاهای زیرزمینی شرایط متفاوتی در نحوه توزیع تنش در زمین بوجود می آید که تغییرشکلها و جابجائی هایی را به دنبال خواهد داشت. پارامترهای مقاومتی و دگرشکلی خاک ازجمله عوامل تأثیر گذار بررفتار خاک و چگونگی توزیع تنشها می باشند.به منظور بررسی تأ ثیر اینپارامترها بر رفتار مهندسی خاک، چگونگی شرایط تنش در خاک و اندرکنش سازه و خاک ، ٢ مقطع ازتونل خط آهن تهران- تبریز که در منطقه ١٧ تهران قرار داشته و به روش پوش و کند در حال اجرا می باشد، بوسیله نرم افزارPlaxis 3D Tunnel مدلسازی عددی شده است. همچنین مراحل اجرای تونل توسط این نرم افزار شبیه سازی گردیده است. مقاطع مدلسازی شده دارای شرایط یکسان از لحاظ نوع خاک ، لایه بندی و موقعیت قرارگیری تونل بوده اما دارای مقادیر متفاوتی از چسبندگی، زاویه اصطکاکو مدول الاستیسیته خاک می باشند. بررسی نتایج حاصل از مددلسازی عددی بیانگر شرایط متفاوت تنشها و جابجائیهای ایجاد شده در دو مقطع می باشد