سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محبوبه پیش بین – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،
نادر فتحیان پور – دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،
احمدرضا مختاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،
سعید مهدوری – مربی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،

چکیده:

برآورد پارامترهای مقاومتی توده سنگ، یکی از مهمترین مسائل مهندسی سنگ می باشد، تعیین مقاومت توده سنگ برجا توسط تستهای آزمایشگاهی عملی نیست، بنابراین تعیین مقاومت تودهسنگ باید از طریق مشاهدات زمین شناسی و یا نتایجتستهای برجا در توده سنگ انجام شود. نقص عمده انجام تستهای آزمایشگاهی برروی نمونه های سنگی، این است که نمونهها از لحاظ اندازه محدود بوده و بنابراین معرف توده سنگی که از آنها به دست آمده اند، نیستند. در این تحقیق تاثیرپارامترهای زمین شناسی از جمله دگرسانی و هوازدگی و هم چنین تاثیر پارامترهای فیزیکی مانند تخلخل، دانسیته، جذبآب، سرعت امواج طولی و عرضی و آب محتوا برروی مقاومت فشاری تک محوری تودهسنگهای معدن مس سرچشمه (سنگ آندزیت، گرانودیوریت، سرچشمه پورفیری، و دایکها با دگرسانیهای متفاوت ) با روابط و ضریب همبستگی بین آنها بررسی شده و این نتایج با آزمونهای آماری تیاستیودنت، فیشر و آزمون ناپارامتری من ویتنی سنجیده شدهاند که در نهایت ضرایب همبستگی بالایی بین پارامترهای فیزیکی سنگ با مقاومت فشاری تک محوری به دست آمده است. که در مکانهایی از معدن مس سرچشمه که مقاومت تکمحوری سنگ موجود نبوده از این روابط میتوان برای تعیین مقاومت تک محوری کمک گرفت