سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خسروی – کارشناس ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمدهادی داودی – دانشیار پژوهشگاه حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

میخ کوبی خاک عبارت از مقاوم سازی خاک بوسیله نصب میله های فولادی در فواصل نزدیک به هم است. یکی از کاربردهای میخ کوبی درپروژه های مهندسی رودخانه است که طی آن از ریزش و تخریب تراس های خاکی ساحل رودخانه با استفاده از این روش جلوگیری به عملمی آید. ویژگی این پروژه ها در مقایسه با سایر پروژه های ساختمانی در آن است که در رودخانه دو متغیر اساسی تأثیر گذار دیگر نیز وجود دارد وآن عبارت است از تغییرات سطح آب در رودخانه و به تبع آن تغییرات سطح آب در ساحل.در این مطالعه به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار plaxis 8.2 دیواره میخ کوبی شده در دو حالت قائم و با شیب ۱:۱ مدل شده است. نتایج نشان داده است که برای خاک مطالعه شده، درحالت قائم زاویه مناسب میخ کوبی ۱۱ درجه و در حالت شیب دار عمود بر شیب است. همچنین در دو حالت تغییر چسبندگی و زاویه اصطکاکداخلی خاک مشاهده می شود که هر دو مدل رفتار تقریباً مشابهی دارند با این تفاوت که جابه جایی افقی در مدل شیب دار بیشتر کاهش می یابد. درحالتی که آب رودخانه و ساحل پایین می آیند نیز بیشترین جابه جایی افقی دیوار در هر دو مدل عمودی و شیب دار افزایش می یابد. همچنین ضریب اطمینان در هر دو کاهش می یابد و در مورد دو مدل اختلاف قابل توجه است