سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

پرویز محمدزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
بابک کوهی لیلان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

اقتصاد سنجی فضایی از جمله زمینه های کاربردی جدید اقتصاد سنجی در بررسی مسائل اقتصاد شهری می باشد که به کمک آن می توان تأثیر متغیر فضا را در موضوعاتی مانند قیمت واحدهای مسکونی مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده اقتصاد سنجی فضایی اثرات فضایی را در قیمت واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار دهد و برای اجتناب از خطای تصریح، سایر عوامل مؤثر بر قیمت مسکن نیز در سه گروه ویژگی فیزیکی، محیطی و دستری در نظر گرفته شده است. برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز، یک نمونه ۷۵۷ تایی از خانوارهای ساکن در شهر تبریز در سال ۱۳۸۹ به صورت داده های مقطعی جمع آوری شده و به کمک این داده ها و نقشه آماری شهری تبریز به تفکیک حوزه و بلوک و با استفاده از نرم افزارهای Geoda و همچنین GIS مدل تحقیق تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که فرضیه وجود وابستگی فضایی در متغیر قیمت واحدهای مسکونی در مدل تأیید می شود و از بین متغیرهای برآورد شده برای ارزش واحدهای مسکونی در مناطق هشت گانه شهر تبریز به ترتیب، مجهز بودن واحدهای مسکونی به سیستمهای حرارتی و برودتی، نمای بیرونی، نوع اسکلت بندی و مصالح به کار رفته در واحدهای مسکونی، دسترسی به خیابان و وضعیت امنیتی منطقه، بر روی قیمت واحدهای مسکونی تأثیر مثبت معنی داری دارند.