سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منیره حاجی آقایی کامرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی،
کاظم هاشمی مجد – استادیارگروه علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی،
نصرت اله نجفی – استادیارگروهعلوم خاک دانشگاه تبریز
سیدجلال طباطبایی – استاد گروه باغبانی دانشگاه تبریز

چکیده:

سیبزمینی یکی از سبزیجات مهم اقتصادی در کشورهای آسیایی است. مدت رشد این محصول کم بوده ومقادیر زیادی کالری در این دوره زمانی ذخیره میکند. برای تولید سیبزمینی عمدتاً از غده به عنوان بذر استفاده می- شود. مینیتیوبرها بذور غدهای کوچک عاری از بیماری هستند که از گیاهچههای آزمایشگاهی پس از انتقال به گلخانه تولید میشوند و غدههای بذری سالم و با کیفیت بالا تولید میکنند. سیستمهای هیدروپونیک، تولید مینیتیوبر عاری از ویروس را افزایش میدهند. این طرح به منظور بررسی اثر بسترهای کاشت خاکی و هیدروپونیک بر ارتفاع بوته و قطر ساقه سیبزمینی در سیستم تولید مینیتیوبر در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۴ تکرار صورت گرفت. تیمارها شامل: خاک، پرلیت، پرلیت+خاک، پرلیت+خاک+ورمیکمپوست، پرلیت+خاک+کمپوست، پرلیت+پیت ماس شاهد، پرلیت+ورمیکولیت و پرلیت+پیتماس بود. شاخصهای رشدی ارتفاع بوته و قطر ساقه در محل طوقه اندازهگیری شد و تعداد غده در هر گلدان شمارش شد