سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید میرزانژاد – عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک ، دانشگاه مازندران ، مازندران ، ایران
داود قانعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فیزیک ، دانشگاه مازندران ، مازندران ، ا

چکیده:

در طول دههی گذشته برهمکنش لیزر شدت بالا با اهداف جامد به سبب بکارگیری بالقوهی آن در شتاب لیزری ذرات مورد علاقهی بسیار بوده است. این امر انگیزه مورد نیاز را برای تلاش هدایت شده در جایگزینی شتابدهندههای متعارف در آینده نزدیک فراهم میسازد. هنگامیکه ضخامت ورقه کمتر یا نزدیک عمق پوسته( ), یا به عبارتی نانومتری است، میدان لیزر واپاشی قابل توجهی در داخل ورقه انجام نمیدهد. بنابراین تمام الکترونها بهوسیلهی میدان عبوری شتاب داده میشوند. الکترون- های نزدیک ناحیهی عقب ورقهی نانومتری در میان خلاء نشت مییابند، نظر بهاینکه میدان لیزر در آنجا به صفر میل نمیکند. در برهمکنش پالس لیزری شدت بالا با ورقهی نانومتری الکترونها به سبب فشار تابشی پرتو لیزر ورودی به وسیلهی نیروی پیشران به جلو پرتاب میشوند. در ادامه یونها بهوسیلهی میدان الکترواستاتیک تولید شده از پشت هدف شتاب داده میشوند. این پرتو یونی میتواند برای هادروندرمانی تومورهای سرطانی مورد استفاده قرار بگیرد.