سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه پورعبدی – کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز، مدرس دانشگاه آزاد
سعید شاکریان – استادیار دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه فیزیولو
عبدالحمید حبیبی –
زینب پورعبدی – دانشجوی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

فعالیت بدنی از مؤلفههای مؤثر برای حاظ وزن و افزایش سلامتی محسوب میشود. انجامفعالیت های ورزشی دوران فراغت بایدبه صورتی انجا گیرد که افراد به ورزشهای گروهی با نارات کمتر آشنا شوند تا سازگاریهای فیزیولوژیکی را به حداکثر برساند.هدف از این پتژوهش ، بررسی تأثیر فعالیت گروهی تاریحی منتخب بر برخی فاکتورهای مرتبط با سلامتی دختران چاق – غیرورزشکار اس . بدین منظور ۲۹ دانشجوی دختر غیرورزشکار، ۱۷ تا ۲۲ سال با درصد چربی بزرگتر از ۲۰ ، به صورت تصادفیدر دو گروه فوتسال ) n=14 (، و گروه کنترل ) n=10 (، تقسیم بندی شدند. تمرین منتخب، فعالیت گروهی تاریخی فوتسال بود کهدر ۲ روز هاته، مدت ۲۰ دقیقه با شدت ۷۰ تا ۱۹ درصد ضربان قلب ذخیره به مدت شش هاه انجام شد. وزن، شاخص توده بدن ، درصد چربی زیرپوستی و ماکزیمم اکسیژن مصرفی ) VO2max ( به عنوان شاخص های سلامتی افراد؛ قبل و پ از شش هاته مورداندازهگیری قرار گرفت . برای مقایسهی تغییرات درون گروهتی و بتین گروهتی از آزمون t همبستته و تحلیل واریان یک راهه ANOVA ( و آزمون پیگردی TOKEY در سطح معنیداری P<0/05 استفاده شد.