سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب جوانمرد – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود طبری – دانشیار گروه جنگلداری ، دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه احمدلو – دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس
حمید رضا عیسوند – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تیمار هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر کاج تهران (D.Don Pinus eldarica )تحت تنش خشکی، آزمایشی فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار، ۴ سطح هیدروپرایمینگ (به مدت زمان های۰، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت) و ۸ سطح تنش خشکی (۰، ۲-، ۴-، ۶-، ۸-، ۱۰-، ۱۲- و ۱۴- بار) انجام گرفت. تیمار هیدروپرایمینگ با استفاده از آب مقطر استریل و تنش خشکی با استفاده از پلی اتیلن گلایکول (PEG) 6000 اعمال گردید. نتایج نشان داد که تیمار هیدروپرایمینگ روی درصد جوانه زنی تأثیر معنی دار داشت. بطوریکه تیمار هیدروپرایمینگ با مدت ۷۲ ساعت و ۰ ساعت، بترتیب ۵/۷۱% و ۶/۱۶% جوانه زنی داشتند. با افزایش تنش خشکی درصد جوانه زنی کاهش یافت بطوریکه بیشترین درصد جوانه زنی (۱/۸۲% ) و کمترین درصد آن (۲/۲۸%) بترتیب در سطوح تنش خشکی صفر و ۱۴- بار مشاهده گردید. جوانه زنی بذرهای پرایم شده با مدت زمان صفر ساعت (شاهد) در سطوح خشکی بیشتر از ۶- بار متوقف شد اما در بذرهای پرایم شده به مدت ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت، جوانه زنی تا سطح خشکی ۱۴- بار ادامه یافت. از این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که تکنیک هیدروپرایمینگ می تواند به عنوان یک پیش تیمار مناسب برای بهبود جوانه زنی بذر کاج تهران به ویژه در شرایط تنش اسمزی موثر باشد.