سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید عابدی لنجی – گروه تحقیقاتی نفت، گاز و ترمودینامیک، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه
محسن وفایی سفتی –
عاصفه موسوی مقدم –
مهسا باغبان صالحی –

چکیده:

دربین روشهای موجود برای کاهش آب تولیدی در مخازن نفت تزریق ژل پلیمرشامل پلیمر و یک عامل شبکه ساز بطور گسترده ای مورد استفاده قرارمیگیرد به همین منظور در این پژوهش از هگزا متیلن تترا آمین به عنوان عامل شبکه ساز وهیدروکلریک اسید به عنوان فعالکننده واکنش و کوپلیمر پلیاکریلآمید سولفونه هیدرولیز شده کوپلیمر اکریل آمید ونمک سدیم) برای ساخت سیستم ژل استفاده شده است به منظور مشخص کردن فاکتورهای موثر برروی زمان بندش ژل و همچنین ارائه یک مدل ریاضی، روش طراحی مکعب ترکیب مرکزی به کار گرفته شده است. از اینرو هدف اصلی برقراری یک رابطه اساسی بین سه فاکتورغلظت پلیمر، درصد هگزا متیلن تترا آمین و درصد هیدروکلریک اسید) و یک پاسخ زمان بندش ژل) با استفاده از یک روش آماری است برای اعتبارسنجی مدل درجه دو ارائه شده از روش نتایج تحلیل پراکندگی ANOVA) استفاده شده است. نتایج نشان داد که هیدروکلریک اسید نسبت به دو فاکتور دیگر، تأثیر بیشتری بر زمان بندش ژل داشته و همچنین در بین تمامی اثرهای متقابل بین فاکتورها، برهمکنش هگزا متیلن تترا آمین و هیدروکلریک اسید بیشترین تأثیر را بر زمان بندش ژل داشته است