سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خبات امیری حسینی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب –
نیما بابانوری –
مسعود عسکری – کارشناس واحد تحقیق و توسعه معدن گل گهر، کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

دگرسانی و هوازدگی از جمله عوامل طبیعی هستند که بسته به شرایط اقلیمی و نوع سنگ، خصوصیات مکانیکی سنگ ها راتحت تأثیر قرار می دهند. در درزه های موجود در توده های سنگی به دلیل سطحی بودن و قرارگیری در معرض عوامل هوازدگی،خصوصیات مکانیکی برآمدگی و سطح درزه با گذشت زمان تغییر خواهد کرد. در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر کاهش مقاومت ناشی از هوازدگی سطح درزه، مدل های پلاستری از سطوح درزه های طبیعی معدن گل گهر سیرجان با استفاده از مواد با مقاومت های مختلف ساخته شده و بر روی آنها آزمایش برش مستقیم انجام گرفت. نتایج نشان داد که هوازدگی موجب تغییر در زاویه اصطکاک مبنای سطوح درزه شده است. با کاهش مقاومت فشاری دیواره درزه به دلیل هوازدگی، زاویه اصطکاک مبنا در سطوح درزه بیشتر شده است. بر اساس نتایج آزمایشها رابطهای جهت ارزیابی مقدار زاویه اصطکاک مبنا با توجه به تأثیر هوازدگی بر سطح درزه ارائه شده است