سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا قجری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مدیریت سبد پروژه یکی از ابزارهای نسبتاً جدید مدیریت پروژه است که با هدف اجرای استراتژی در سازمان های پروژه محور مورد استفاده قرار می گیرد. در ا نتخاب پروژه های سبد معیارهای مختلفی باید مد نظر قرار گیرد که یکی از مهمترین آنها ارتباط متقابل میان پروژه های سبد (هم افزایی یا سینرجی) می باشد. با مد نظر قرار دادن هم افزایی میان پروژه ها در مرحله انتخاب می توان پروژه هایی را انتخاب نمود تا ضمن داشتن مزایای بیشتر نسبت به مستقل بودن پروژه ها، حتی الامکان از دوباره کاری ها یمراحل انجام پروژه کاست. در این مقاله مفاهیم تئوری هم افزایی به طور کامل بررسی شده و مدل ریاضی مربوط به آن به همراه یک مثال عددی تشریح شده است.