سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبا سمایی نعمت آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه محقق اردبیلی)
شکراله اصغری –
ناصر علی اصغرزاد –
محمدرضا ساریخانی –

چکیده:

آثار مفید و مثبت همزیستی میکوریزی بر رشد گیاهان مختلف در گذشته به اثبات رسیده است ولی مطالعات اندکی در شرایط بدون استفاده از کود های شیمیایی بخصوص فسفاته در مورد اثر همزیستی میکوریزی بر جذب عناصر توسط گیاه صورت گرفته است. آزمایش گلخانه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و با استفاده از دو گونه قارچ میکوریزی از جنس گلوموس شامل گلوموس اینترارادیسز ( GI ) و گلوموس اتونیکاتوم ( GE ) و شاهد ( Blank ) در یک خاک قلیایی زیر کشت گیاه جو بهاره انجام گرفت. نتایج نشان داد هر دو گونه قارچی باعث افزایش معنی دار ( P <0.01 ) فسفر و پتاسیم بخش هوایی گیاه نسبت به شاهد گردید .قارچ GE باعث افزایش معنی دار فسفر و پتاسیم ریشه در سطح احتمال یک درصد نسبت به شاهد و قارچ GI شد. درصد کلنیزاسیون ریشه در هر دو گونه قارچ نسبت به شاهد معنی دار شد. درصد کلنیزاسیون قارچ GE بیشتر از قارچ GE بود (P <0.01 ). بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، با استفاده از همزیستی میکوریزی می توان قسمت اعظم فسفر مورد نیاز گیاهان در خاک های قلیایی را تأمین نموده و آلودگی محیط زیست به خصوص آب های سطحی به کود های فسفاته را کاهش داد.