سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اصغر میرفردی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج
هومان دانش پذیر – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده:

یارانه یکی از راهکارها و سیاستهای بسیار مهم دولت ها بوده که به منظور بهینهسازی شیوهی استفاده از منابع انرژی اجرا می شود. پرداخت یارانه همواره هزینه های سنگینی بر دوش دولت و همچنین بر ابعاد مختلف جامعه هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی وارد می کند. به همین دلیل دولتها با اعمال تخصیص عادلانه و بهینه منابع کشور ناگزیر هستند با هدفمند کردن یارانهها گامی اساسی جهت تعدیل ثروت و اصلاح سیستم اقتصادی و اجتماعی بردارند. هدف از این مقاله بررسی تأثیر برنامه هدفمندی یارانه ها بر روی توسعه پایداری منابع انرژی تجدیدناپذیر میباشد. برای رسیدن به توسعه پایدار نیاز به برنامهای جامع و فراگیر، به منظور مصرف بهینه منابع و حاملهای انرژی بویژه منابع انرژی تجدیدناپذیر می- باشد. از این رو به نظر می رسد که طرح هدفمندی یارانهها شیوهی مناسبی برای نیل به پایداری منابع انرژی تجدیدناپذیر باشد. نتایج این تحقیق با توجه به تحلیل آمار و اسناد موجود نشان دهنده این است که هدفمندی یارانهها تأثیر ملموسی بر میزان مصرف منابع انرژی داشته است. به گونهای که در یک سال از اجرای هدفمندی یارانه ها بیش از ۸ میلیارد لیتر از مصرف پنج فرآورده اصلی نفت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاسته شده است که این روند می تواند به کاهش آلودگیها و خطرات زیست محیطی منجر شود.