سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوبه نادری فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه اصلاح نهال و بذر، کرج
محسن یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و کودهای بیولوژیک بر عملکرد گیاه کلزا در استان قزوین، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل نیتروژن در ۳ سطح ( ۰ و ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) و کود بیولوژیک در ۴ سطح (عدم کاربرد، ازتوباکتر، آزوسپریلیوم و کاربرد توأم ازتوباکتر و آزوسپریلیوم ) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار نیتروژن و کود بیولوژیک تأثیر معنی داری بر وزن هزار دانه در سطح ۱% داشتند. بطوریکه بیشترین وزن هزار د انه از تیمار ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن بدست آمد و همچنین استفاده توأم از کودهای بیولوژیک بیشترین وزن هزار دانه را دارا بود . همچنین بررسی اثرمتقابل تیمارها بر عملکرد دانه نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از تیمار ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن بهمراه عدم مصرف کود های بیولوژیک با میانگین ۲۷۷۷ کیلوگرم در هکتار بدست آمد . عملکرد بیولوژیک نیز تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت . به طوری که بیشترین عملکرد بیولوژیک از تیمارهای ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن بدست آمد . همچنین استفاده توأم از کودهای بیولوژیک نسبت به باقی تیمارها برتری آماری داشت.