سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محهمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست
قدرت اله فتحی – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ا
عبدالمهدی بخشنده – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر نیتروژن و دور آبیاری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی شخصی واقع در محمود آباد اصفهان به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد که کرت های اصلی شامل دور آبیاری ۷، ۹، ۱۱ و ۱۴ روز و کرت های فرعی شامل ۰، ۶۰ ، ۱۲۰ و ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در ۳ تکرار اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر آبیاری بر ارتفاع ساقه، تعداد پنجه، قطر ساقه، عملکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک و وزن برگ به ساقه معنی دار شد. اثر نیتروژن نیز بر قطر ساقه، عملکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک و وزن برگ به ساقه معنی دار شد. اثر متقابل آبیاری و نیتروژن تنها بر تعداد پنجه و قطر ساقه معنی دار گردی د. با توجه به اینکه بالاترین ارتفاع ساقه، قطر ساقه، تعداد پنجه، عملکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک و نسبت وزن خشک به تر در دور آبیاری ۷ روز بدست آمد، همچنین بالاترین ارتفاع، عملکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک، نسبت وزن تر علوفه به وزن خشک در تیمار ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد، دور آبیاری ۷ روز و ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای کاشت این رقم از سورگوم علوفه ای در کشت دوم بعد از گندم در منطقه مناسب به نظر م یرسد