سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالکریم بنی سعیدی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
پیام زالی کاهکش – کارشناس شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه سه رقم آفتابگردان ( Helianthus annuus L) آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در قالب طرح کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجراء گردید. تیمارها شامل سطوح نیتروژن (صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) به عنوان عامل اصلی و سه رقم جدید آفتابگردان (ارقام آلستار، مستر و لاکومکا) به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که اثر نیتروژن بر عملکر دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق و عملکرد روغن معنی دار بود. ولی درصد روغن دانه کاهش یافت. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب به ارقام الستار و لاکومکا اختصاص داشت. برهمکنش نیتروژن و رقم بر عملکرد دانه، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه معنی دار بود ولی بر قطر طبق معنی دار نبود.