سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهریار ساسانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه،
سیروس محفوظی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،
رضا توکل افشاری – دانشگاه تهران
بن ترواسکیس – CSIRO, Division of Plant Industry, Canberra, ACT, Australia

چکیده:

در این پژوهش پاسخ نیاز بهاره سازی در بذرهای جو (Hordeum vulgare Lو گندم نان Triticumaestivum L. در دو فاز مورد بررسی قرار گرفت. از یک سو بذرهای مرطوب به منظور بهارهسازی، در محیطی تاریک درمعرض سرما قرار گرفتند و از سوی دیگر تسریع نمو و ورود به فاز زایشی به عنوان فرایندی متأخر نسبت به بهاره سازی ارزیابی گردید. بیان ژن VERNALIZATION1 در مریستم انتهایی و برگ های در حال رشد بهتدریج طی دوره تکمیل نیاز بهاره سازی در گیاهچه ها افزایش یافت. این افزایش بیان ژن در شرایط تاریک و مستقل از بیان ژنVERNALIZATION2 صورت گرفت که همسو با فرضیه افزایش بیان ژن VRN1 تداوم سرما و مستقل از مسیرهای پاسخ گلدهی به طول روز بودبیان ژنVRN1 پس از دوره تکمیل نیاز بهاره سازی نیز در مریستم انتهایی ساقه و برگ ها همچنان تداوم یافت که این امر با تسریع القای گلدهی و کاهش بیان ژنVRN2 در برگ ها همراه بود. افزایش سطح بیان ژنVRN1 در گیاهان بهاره سازی شده با طول دوره بهاره سازی بذرها همبستگی داشت. طول روز بر سطح بیان ژنVRN1 در مریستم انتهایی و همچنین در برگ ها تأثیری نداشت، بااینحال در برگ گیاهانی که تیمار تکمیل نیاز بهاره سازی بر بذرشان اعمال شده بود بیانژنVRN1 در طول روزهای بلند افزون تر بود. ژنFT1 در طول روز بلند تنها در برگ گیاهان بیان گردید که ممکن است این امر مرتبط با افزایش بیان ژن VRN1 باشد. افزایش بیان ناشی از روزهای بلند در ژنVRN جهت القای فاز زایشی در گیاهان ضرورتی نداشت هر چند که ممکن است به عنوان عاملی تسریع گر در مراحل نموی متأخر در فاز زایشی تأثیرگذارباشد