سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالحمید شرافتی – عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات پسته خراسان رضوی
حسین حکم آبادی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

این پژوهش در باغ پسته ایستگاه تحقیقات پسته فیضآباد در خراسان رضوی به مدت چهار سال ۱۳۸۸-۱۳۸۵ روی درختان چهار ساله اجرا شد. در اجرای آن از طرح اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار(هر تکرار شامل یک درخت) استفاده شد. از شش رقم پسته بادامی فیضآباد، سرخس، برگسیاه ، دانشمندی، کلهقوچی و اکبری به عنوان پایه و دو رقم اکبری و برگسیاه به عنوان پیوندک استفاده گردید. آنالیز مرکب دادهها نشان داد اثر سال بر مقادیر عناصر فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، مس و کلسیم، معنیدار بود. رقم اکبری پیوند شده روی پایه بادامی فیضآباد نسبت به سایر پایهها دارای بالاترین مقدار پتاسیم ( ۱/۵۶ درصد) بود. پایه کلهقوچی با ۱۹۸/۷ پیپیام و پایه دانشمندی با ۱۵۹/۳ پیپیام به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تأثیر در مقدار آهن برگ بودند. مقادیر عناصر مس، کلسیم و منگنز برگ در سطح ۵ درصد بین پایهها اختلاف معنیداری وجود داشت. رقم اکبری در هر دو مورد پایه و پیوندک دارای بیشترین مقدار کلسیم بود. در مجموع ارقام اکبری، برگ سیاه و بادامی فیضآباد به عنوان بهترین پایهها در جذب عناصر غذایی معرفی شدند و رقم اکبری در سطح بالاتری نسبت به رقم(پیوندک) برگ سیاه قرار داشت.