سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهنام حبیبی خانیانی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
احمد معینی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این آزمایش به منظور تولید انبوه جنین هاپلوئید حاصل از کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا، در حجمهای بالای محیط کشت طراحی گردید. بدین منظو ر گیاهان مادری(رقم PF704 کلزا که یک رقم بهاره می باشد) در اتاق رشد با دمای ۱۵/۱۰ درجه سانتیگراد (شب/روز) و فتوپریود ۱۶/۸ ساعت (تاریکی/نور) رشد داده شدند. میکروسپورها از غنچه هایی با طول mm 3-4 که اغلب حاوی میکروسپورهایی در مرحله تک هسته ای ان تهایی و اوایل دوهسته ای بود، ا یزوله شدند و در بالن های شیشه ای استریل، کشت گردیدند. ۲۸ روز پس از کشت تعداد جنین های رشد یافته در هر بالن شمارش شد. در این تحقیق به منظور بهینه کردن شرایط برای جنین زایی میکروسپورها یک آزمایش فاکتوریل دو فاکتوره با طرح پایه کاملاً تصادفی، طراحی گردید، که فاکتور اول این آزمایش نوع بالن در دو سطح (بالن های نیم لیتری و یک لیتری) و فاکتور دوم حجم های مختلف محیط کشت در چهار سطح ( ۱۰۰m1 و ۵۰، ۲۵، ۱۲/۵) بود. نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که اثر فاکتور اول (نوع بالن) در سطح احتمال ۵% معنی دار نمی باشد ولی اثر فاکتور دوم(حجم های مختلف محیط کشت) در همان سطح احتمال معنی دار بود. اثر متقابل فاکتورها نیز معنی دار نبود.