سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین رجبی متین – دانشجوی کارشناسی ارشد ریخته گری، دانشگاه صنایع و معادن ایران
سیدمحمدعلی بوترابی – استاد، ریاست دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت تهران
فرزاد شهری – استادیار، دانشکده مهندسی و فناوری های نوین، دانشگاه صنایع و معادن ای

چکیده:

در این تحقیق ارتباط بین نوع جوانهزا،ساختار زمینه، خواص مکانیکی و اندازه مدول قطعه ریختگی قطعات نازک چدن نشکن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ۳ نوع جوانهزای فروسیلیسیوم خالص، پایه زیرکونیم و پایه استرانسیوم بهمقدار۰/۱%وزنی، برای ریخته گری نمونههای تسمهای شکل با ضخامتهای متفاوت ۰/۳میلیمتر تا ۴ میلیمتر،مورد استفاده قرار گرفت. مواد شارژ با درصد ترکیب ۳/۳کربن، ۳/۶۲ سیلیسیوم، ۰/۲۲منگنز ۰/۰۳۲۰ منیزیم و با کربن معادل ۴/۵ % وزنی در دمای℃ ۱۴۰۰ درون قالب ریخته شدند.ریزساختار نمونهها توسط میکروسکوپ نوری، مورد ازریابی قرار گرفت. مقایسه نتایج آزمونهای خواص مکانیکی و متالوگرافی نمونههای ریختگی حاکی از این بودند که فروسیلیسیوم خالص نسبت به دو جوانهزای شامل عناصر فعال، تأثیر کافی برای تولید جوانههای گرافیت ندارد و از طرفی جوانهزایاسترانسیومدار نسبت به جوانهزاهای دیگرنتایج مطلوبتری را هم در کاهش حفرات انقباضی، مناطق تبریدی و شکلگیری کاربیدها و هم در بهبود خواص مکانیکی بوجود آورده است.با استفاده از جوانهزای فروسیلیسیوم پایه استرانسیوم یک افزایش ۱۵ % در استحکام کششی بوجود آمده و درصد تغییر طول نسبی از ۱/۲۵%تا۳%ارتقاء یافته است. همچنین با استفاده از جوانهزای استرانسیومدار در مقایسه با جوانهزای زیرکونیمدار حفرات انقباضی کمتر و با ابعاد کوچکتری روی سطح نمونه ۱ میلیمتری مشاهده شد