سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آمنه الهی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه زنجان
محمد اسماعیل امیری – گروه باغبانی، دانشگاه زنجان
رقیه عظیم خانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان

چکیده:

کاربرد تکنیک کشت بافت برای گیاه سیب از مدت ها پیش شروع شده و روز به روز در حال گسترش می باشد. تشکیل پینه مرحله ای اساسی در کشت درون شیشه ی بسیاری از سلول ها و بافت های گیاهی و نیز بعضی از روش های مهندسی ژنتیک می باشد. در این پژوهش شرایط لازم برای تشکیل کالوس های جنین زا از دو ریز نمونه قطعات برگ و قطعات باریکی از ساقه با حداکثر ضخامت ۱ میلی متر بررسی شده است. کالوس ها بر روی محیط کشت پایه ی MS که حاوی سطوح مختلفی از هورمون های اکسین شامل IBA، NAA و ۲،۴D تولید شدند. نتایج حاصل نشان داد که اختلاف بافت های مورد استفاده در سطح ۱% معنی دار بوده و اختلاف سطوح هورمونی IBA مورد استفاده معنی دار نبوده و هورمون NAA در غلظت ۵/۴ میکرومولار بیشترین کالوسزایی و ۲،۴D در غلظت ۰/۴۵ و ۰/۹۰ میکرومول کالوس زایی مشابهی داشت و به طور کلی بیشترین حجم کالوس از تاثیر متقابل ریزنمونه ساقه در محیط کشت حاوی غلظت های ۰ میکرومول ……….. به دست آمده است. اثر متقابل نوع بافت و غلظت های هورمونی در سطح ۱% معنی دار بود.