سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

نازنین ده حبه – کارشناسی ارشد
ولی بریم نژاد – دانشیار، بخش اقتصاد کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایرا

چکیده:

نوسانات اقلیمی در عصر حاضر به عنوان مهمترین تهدید برای توسعه پایدار مطرح است، که به منابع طبیعی، منابع پایه، محیط زیست، سلامت انسان، امنیت غذایی، فعالیت های اقتصادی و غیره آسیب می رساند . اقلیم یکی از فاکتورهای مؤثر بر تولیدمحصولات کشاورزی است. نوسان پارامترهای اقلیمی باعث نوسان در میزان عملکرد گیاهان زراعی می گردد و از این طریق تولید و عرضه محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. منطقه مورد مطالعه شهرستان بیجار و ایستگاه هواشناسی این شهرستاناست که داده های مورد نیاز سال ۱۷۳۱ تا ۱۷۱۱ جمع آوری شده است. در این تحقیق ابتدا حساسیت پارامترهای اقلیمی )دما وبارندگی( بر روی عملکرد با استفاده از مدل لگاریتمی بررسی شده است. با توجه به تغییرات اقلیمی مشاهده شده در این منطقه، طی دوره مطالعه افزایش عرضه وجود داشته است. با توجه به اثرات نوسانات پارامترهای اقلیمی پیشنهاد می گردد که سازگاری های لازم با این پدیده همانند جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای، تناوب زراعی و دادن اطلاعات هواشناسی به کشاورزان صورت پذیرد