سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

غلامعباس عربشاهی – شرکت گاز استان خراسان رضوی
رضا زعفریان – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

رقابت فشرده و کوتاه شدن عمر محصول در دنیای امروز، شرکت ها رابیش از پیش بر نوآوری متمرکز نموده است. از سوی دیگر تحقیق و توسعه وپروژه های نوآوری به طور قابل ملاحظه ای پر هزینه هستند. بویژه آنکه همواره از هزاران ایده ممکن است فقط یک ایده تجاری سازی و موفق شود , درحالیکه هزینه های زیادی صرف این تحقیقات شده و ممکن است پتانسیل بهره برداری ازآنها در شرایط متفاوتی وجودداشته باشد. زنجیره تامین به عنوان شبکه ای ازسازمانهای مستقل که اهداف سیستماتیکی را برای تبدیل مواد خام به محصول وارایه به مشتریان دنبال می نمایند , از مساله فوق مستثنی نیست. در نوآوری باز که اولین بار در سال ۲۰۰۲ توسط چسبرو مطرح گردید یک ضرورت جدید برای خلق و دستیابی به فن آوری خوانده شد. وی آنرا استفاده هدفمند جریان ورودی و خروجی دانش به منظور تسریع نوآوری داخلی و گسترش بازارها برای استفاده بیرونی از نوآوری توصیف نمود) ۲۰۰۲ (. بعبارتی به ترکیب داخلی و بیرونی ایده ها و همچنین نیروهای داخلی و بیرونی به طرف بازار و به منظور پیشبرد و تعالی و توسعه فن آوری های جدید اطلاق می شود. اما تاکنون نوآوری باز، اغلب در سطح شرکت ها مطالعه شده و در سطح شبکه ها مورد مطالعه قرار نگرفته است. این تحقیق تأثیر نوآوری باز را بر رفتار زنجیره تأمین مورد مطالعه قرار داده است. در این تحقیق زنجیره تأمین کنندگان داخلی صنعت گاز کشور به عنوان قلمرو تحقیق در نظر گرفته شده است . این پژوهش از نظر هدف وماهیت ,کاربردی و روش انجام این تحقیق، روش آمیخته اکتشافی ا نتخاب شده است.وچون بدنبال همبستگی بین متغیرهاست , پس پژوهش از نوع همبستگی به حساب می آید . برای پاسخ به سوالات پژوهش ابتدا از مطالعه همبستگی پیرسون واسپیرمن وسپس از رگرسیون گام به گام استفاده شده است. ابزار های گردآوری داده شامل مصاحبه با خبرگان) گروه کانونی( در بخش کیفی تحقیق ، و در بخش کمی تحقیق , پرسشنامه بکارگرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که بطورکلی رابطه معنی داری بین نوآوری باز و رفتارزنجیره تامین وجود دارد , ونوآوری باز رفتارزنجیره تامین را تحت تاثیرقرار می دهد. ازابعاد پنجگانه نوآوری باز شبکه سازی ومدیریت مالکیت معنویتاثیری را بررفتارزنجیره تامین نشان نداده است. هرچند مطالعه همبستگی انجام شده بیانگر رابطه بین این متغیرها با رفتارزنجیره تامین می باشد. سه بعد دیگر از ابعاد نوآوری باز یعنیتحقیق وتوسعه وهمکاری وکار آفرینی شرکتی بترتیب رفتارزنجیره تامین راتحت تاثیر قرار می دهند.